People
People
Faculty
Xiao Yuan Assistant Professor

xiaoyuan

Room 106-3, Courtyard No.5, Jingyuan

Quantum Computing, Quantum Information, Quantum Resource Theories http://scholar.pku.edu.cn/xiaoyuan

Bio-Sketch

Dr. Xiao Yuan joined Peking University in November 2020 and is currently an assistant professor at Center on Frontiers of Computing Studies, PKU. Before joining CFCS, he worked as a postdoc at Stanford University from 2019 to 2020, as a postdoc at Oxford University from 2017 to 2019, as an assistant researcher at University of Science and Technology of China in 2017. Dr. Yuan got his PhD in physics from Tsinghua University in 2016 and received his Bachelor in theoretical physics from Peking University in 2012. His research interests focus on three aspects of quantum information science, including near-term and universal quantum computing, quantum foundation, and quantum cryptography.

Publications

87 journal papers (including 1 in Review of Modern Physics, 15 in Physical Review Letters, 2 in Physical Review X, 4 in Nature, 1 in Nature Communication, 1 in Nature Review Physics, 7 in NPJ Quantum Information, 5 in Quantum, 2 in Chemical Science, 1 in Optica, 1 in IEEE Transactions on Information Theory, 1 in Science Bulletin, 1 in National Science Review).

 

Selected Publications

 

Schrödinger-Heisenberg Variational Quantum Algorithms

ZX Shang, MC Chen, X Yuan, CY Lu, JW Pan

Physical Review Letters 131 (6), 060406

Generation of genuine entanglement up to 51 superconducting qubits

S Cao, B Wu, F Chen, M Gong, Y Wu, Y Ye, C Zha, H Qian, C Ying, S Guo, ...

Nature 619 (7971), 738-742

Robust and Efficient Hamiltonian Learning

W Yu, J Sun, Z Han, X Yuan

Quantum 7, 1045

Ab initio quantum simulation of strongly correlated materials with quantum embedding

C Cao, J Sun, X Yuan, HS Hu, HQ Pham, D Lv

npj Computational Materials 9 (1), 78

Low-Depth Hamiltonian Simulation by an Adaptive Product Formula

ZJ Zhang, J Sun, X Yuan, MH Yung

Physical Review Letters 130 (4), 040601

Quantum state preparation with optimal circuit depth: Implementations and applications

XM Zhang, T Li, X Yuan

Physical Review Letters 129 (23), 230504

Perturbative quantum simulation

J Sun, S Endo, H Lin, P Hayden, V Vedral, X Yuan

Physical Review Letters 129 (12), 120505

Efficient Measure for the Expressivity of Variational Quantum Algorithms

Y Du, Z Tu, X Yuan, D Tao

Physical Review Letters 128 (8), 080506

Toward practical quantum embedding simulation of realistic chemical systems on near-term quantum computers

W Li, Z Huang, C Cao, Y Huang, Z Shuai, X Sun, J Sun, X Yuan, D Lv

Chemical Science 13 (31), 8953-8962

Low-depth quantum state preparation

XM Zhang, MH Yung, X Yuan

Physical Review Research 3 (4), 043200

Variational algorithms for linear algebra

X Xu, J Sun, S Endo, Y Li, SC Benjamin, X Yuan

Science Bulletin 66 (21), 2181-2188

Experimental quantum state measurement with classical shadows

T Zhang, J Sun, XX Fang, XM Zhang, X Yuan, H Lu

Physical review letters 127 (20), 200501

Variational quantum algorithms

M Cerezo, A Arrasmith, R Babbush, SC Benjamin, S Endo, K Fujii, ...

Nature Reviews Physics 3 (9), 625-644

Exploiting anticommutation in Hamiltonian simulation

Q Zhao, X Yuan

Quantum 5, 534

Quantum simulation with hybrid tensor networks

X Yuan, J Sun, J Liu, Q Zhao, Y Zhou

Physical Review Letters 127 (4), 040501

Universal and operational benchmarking of quantum memories

X Yuan, Y Liu, Q Zhao, B Regula, J Thompson, M Gu

npj Quantum Information 7 (1), 1-8

Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation

S Endo, Z Cai, SC Benjamin, X Yuan

Journal of the Physical Society of Japan 90 (3), 032001

Mitigating realistic noise in practical noisy intermediate-scale quantum devices

J Sun, X Yuan, T Tsunoda, V Vedral, SC Benjamin, S Endo

Physical Review Applied 15 (3), 034026

Experimental exploration of five-qubit quantum error correcting code with superconducting qubits

M Gong, X Yuan, S Wang, Y Wu, Y Zhao, C Zha, S Li, Z Zhang, Q Zhao, ...

National Science Review

 

Single ion qubit with estimated coherence time exceeding one hour

Pengfei Wang, Chun-Yang Luan, Mu Qiao, Mark Um, Junhua Zhang, Ye Wang, Xiao Yuan, Mile Gu, Jingning Zhang, Kihwan Kim

Nature Publishing Group, Nature Communication 12, 233, 2021.

 

An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres

Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, Wen-Qi Cai, Sheng-Kai Liao, Jun Zhang, Kai Chen, Juan Yin, Ji-Gang Ren, Zhu Chen, Sheng-Long Han, Qing Yu, Ken Liang, Fei Zhou, Xiao Yuan, Mei-Sheng Zhao, Tian-Yin Wang, Xiao Jiang, Liang Zhang, Wei-Yue Liu, Yang Li, Qi Shen, Yuan Cao, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Jian-Yu Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Xiang-Bin Wang, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan

Nature Publishing Group, Nature, 1-6, 2021.

 

Demonstration of Adiabatic Variational Quantum Computing with a Superconducting Quantum Coprocessor

Ming-Cheng Chen, Ming Gong, Xiaosi Xu, Xiao Yuan, Jian-Wen Wang, Can Wang, Chong Ying, Jin Lin, Yu Xu, Yulin Wu, Shiyu Wang, Hui Deng, Futian Liang, Cheng-Zhi Peng, Simon C Benjamin, Xiaobo Zhu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan

American Physical Society, Physical review letters, 125, 180501, 2020.

 

A quantum-computing advantage for chemistry

Xiao Yuan

American Association for the Advancement of Science, Science 369 (6507), 1054-1055, 2020 (Perspective).

 

Variational quantum simulation of general processes

Suguru Endo, Ying Li, Simon Benjamin, Xiao Yuan

American Physical Society, Physical review letters 125, 010501, 2020.

 

Quantum computational chemistry, American Physical Society

Sam McArdle, Suguru Endo, Alan Aspuru-Guzik, Simon C Benjamin, Xiao Yuan

Reviews of Modern Physics, 92 (1), 015003, 2020.

 

Operational resource theory of quantum channels

Yunchao Liu, Xiao Yuan

American Physical Society, Physical Review Research, 2 (1), 012035, 2020.

 

Error-Mitigated Digital Quantum Simulation

Sam McArdle, Xiao Yuan, Simon Benjamin

American Physical Society, Physical review letters, 122 (18), 180501, 2019.

 

Variational ansatz-based quantum simulation of imaginary time evolution

Sam McArdle, Tyson Jones, Suguru Endo, Ying Li, Simon C Benjamin, Xiao Yuan

Nature Publishing Group, npj Quantum Information, 5 (1), 1-6, 2019.

 

Digital quantum simulation of molecular vibrations

Sam Mcardle, Alexander Mayorov, Xiao Shan, Simon Benjamin, Xiao Yuan

Royal Society of Chemistry, Chemical Science, 10(22): 5725-5735, 2019.

 

Theory of variational quantum simulation

Xiao Yuan, Suguru Endo, Qi Zhao, Ying Li, Simon C Benjamin

Quantum, Quantum, 3, 191, 2019.

 

Variational quantum algorithms for discovering Hamiltonian spectra

Tyson Jones, Suguru Endo, Sam McArdle, Xiao Yuan, Simon C Benjamin

American Physical Society, Physical Review A, 99 (6), 062304, 2019.

 

One-Shot Coherence Distillation: Towards Completing the Picture

Qi Zhao, Yunchao Liu, Xiao Yuan, Eric Chitambar, Andreas Winter

IEEE, IEEE Transactions on Information Theory, 65 (10), 6441-6453, 2019.

 

High-Speed Device-Independent Quantum Random Number Generation without a Detection Loophole

Yang Liu, Xiao Yuan, Ming-Han Li, Weijun Zhang, Qi Zhao, Jiaqiang Zhong, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Luo-Kan Chen, Hao Li, Tianyi Peng, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Sheng-Cai Shi, Zhen Wang, Lixing You, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

American Physical Society, Physical Review Letters, 120 (1), 010503, 2018.

 

One-Shot Coherence Dilution

Qi Zhao, Yunchao Liu, Xiao Yuan, Eric Chitambar, Xiongfeng Ma

American Physical Society, Physical Review Letters, 120 (7), 070403, 2018.

 

Unification of nonclassicality measures in interferometry

Xiao Yuan, Hongyi Zhou, Mile Gu, Xiongfeng Ma

American Physical Society, Physical Review A, 97 (1), 012331, 2018.

 

Device-independent quantum random-number generation

Yang Liu, Qi Zhao, Ming-Han Li, Jian-Yu Guan, Yanbao Zhang, Bing Bai, Weijun Zhang, Wen-Zhao Liu, Cheng Wu, Xiao Yuan, Hao Li, WJ Munro, Zhen Wang, Lixing You, Jun Zhang, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan

Nature Publishing Group, Nature, 562 (7728), 548-551, 2018.

 

Challenging local realism with human choices

BIG Bell Test Collaboration

Nature Publishing Group, Nature, 557 (7704), 212, 2018.

 

Quantum uncertainty relation using coherence

Xiao Yuan, Ge Bai, Tianyi Peng, Xiongfeng Ma

Physical Review A, 96 (3), 032313, 2017.

 

Quantum random number generation

Xiongfeng Ma, Xiao Yuan, Zhu Cao, Bing Qi, Zhen Zhang

Nature Publishing Group, npj Quantum Information, 2 (1), 1-9, 2016.

 

Source-independent quantum random number generation

Zhu Cao, Hongyi Zhou, Xiao Yuan, Xiongfeng Ma

American Physical Society, Physical Review X, 6 (1), 011020, 2016.

 

Experimental quantum randomness processing using superconducting qubits

Xiao Yuan, Ke Liu, Yuan Xu, Weiting Wang, Yuwei Ma, Fang Zhang, Zhaopeng Yan, R Vijay, Luyan Sun, Xiongfeng Ma

American Physical Society, Physical Review Letters, 117 (1), 010502, 2016.

 

Replicating the benefits of Deutschian closed timelike curves without breaking causality

Xiao Yuan, Syed M Assad, Jayne Thompson, Jing Yan Haw, Vlatko Vedral, Timothy C Ralph, Ping Koy Lam, Christian Weedbrook, Mile Gu

Nature Publishing Group, Npj Quantum Information, 1 (1), 1-5, 2015.

 

Intrinsic randomness as a measure of quantum coherence

Xiao Yuan, Hongyi Zhou, Zhu Cao, Xiongfeng Ma

American Physical Society, Physical Review A, 92 (2), 022124, 2015.

 

Implementation of a measurement-device-independent entanglement witness

Ping Xu, Xiao Yuan, Luo-Kan Chen, He Lu, Xing-Can Yao, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan

American Physical Society, Physical review letters, 112 (14), 140506, 2014.

Research Lab

Name

Quantum Simulation and Quantum Information Lab

 

Introduction

The Quantum Simulation and Quantum Information Lab was founded by Dr. Xiao Yuan in 2020 at Peking University, focusing on quantum simulation and computing algorithms and quantum information theory. We are currently focusing on three research directions:

•   Quantum computing
o    Quantum algorithms for NISQ and universal quantum computers
 Quantum error mitigation and quantum error correction
o  Benchmarking and optimization for realistic quantum hardware
•   Quantum foundation
o  Quantum resource theory
o  Coherence, entanglement, information scrambling, quantum channel   capacity
•   Quantum cryptography
o  Quantum random number generator
o    Quantum key distribution

 

Scan the QR Code for more information: