People
People
Faculty
Xiao Yuan Assistant Professor

xiaoyuan

Room 106-3, Courtyard No.5, Jingyuan

Quantum Computing, Quantum Information, Quantum Resource Theories http://scholar.pku.edu.cn/xiaoyuan

Bio-Sketch

Dr. Xiao Yuan joined Peking University in November 2020 and is currently an assistant professor at Center on Frontiers of Computing Studies, PKU. Before joining CFCS, he worked as a postdoc at Stanford University from 2019 to 2020, as a postdoc at Oxford University from 2017 to 2019, as an assistant researcher at University of Science and Technology of China in 2017. Dr. Yuan got his PhD in physics from Tsinghua University in 2016 and received his Bachelor in theoretical physics from Peking University in 2012. His research interests focus on three aspects of quantum information science, including near-term and universal quantum computing, quantum foundation, and quantum cryptography.

Publications

51 journal papers (including 1 in Review of Modern Physics, 7 in Physical Review Letters, 2 in Physical Review X, 3 in Nature, 1 in Nature Communication, 5 in NPJ Quantum Information, 1 in Quantum, 1 in Chemical Science, 1 in Optica, 1 in IEEE Transactions on Information Theory, 1 in Advanced Quantum Technologies, and 17 in Physical Review A, 1 in Physical Review Applied, 2 in Physical Review Research), 14 Arxiv preprints, 3 patents, and 2 conference proceedings.

 

Selected Publications

 

 1. Pengfei Wang, Chun-Yang Luan, Mu Qiao, Mark Um, Junhua Zhang, Ye Wang, Xiao Yuan, Mile Gu, Jingning Zhang, Kihwan Kim, "Single ion qubit with estimated coherence time exceeding one hour," Nature Publishing Group, Nature Communication 12, 233, 2021.

 

 1. Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, Wen-Qi Cai, Sheng-Kai Liao, Jun Zhang, Kai Chen, Juan Yin, Ji-Gang Ren, Zhu Chen, Sheng-Long Han, Qing Yu, Ken Liang, Fei Zhou, Xiao Yuan, Mei-Sheng Zhao, Tian-Yin Wang, Xiao Jiang, Liang Zhang, Wei-Yue Liu, Yang Li, Qi Shen, Yuan Cao, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Jian-Yu Wang, Li Li, Nai-Le Liu, Feihu Xu, Xiang-Bin Wang, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan, "An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres," Nature Publishing Group, Nature, 1-6, 2021.

 

 1. Ming-Cheng Chen, Ming Gong, Xiaosi Xu, Xiao Yuan, Jian-Wen Wang, Can Wang, Chong Ying, Jin Lin, Yu Xu, Yulin Wu, Shiyu Wang, Hui Deng, Futian Liang, Cheng-Zhi Peng, Simon C Benjamin, Xiaobo Zhu, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan, "Demonstration of Adiabatic Variational Quantum Computing with a Superconducting Quantum Coprocessor,"  American Physical Society, Physical review letters, 125, 180501, 2020.

 

 1. Xiao Yuan, "A quantum-computing advantage for chemistry," American Association for the Advancement of Science, Science 369 (6507), 1054-1055, 2020 (Perspective).

 

 1. Suguru Endo, Ying Li, Simon Benjamin, Xiao Yuan, "Variational quantum simulation of general processes," American Physical Society, Physical review letters 125, 010501, 2020.

 

 1. Sam McArdle, Suguru Endo, Alan Aspuru-Guzik, Simon C Benjamin, Xiao Yuan, "Quantum computational chemistry, American Physical Society," Reviews of Modern Physics, 92 (1), 015003, 2020.

 

 1. Yunchao Liu, Xiao Yuan, "Operational resource theory of quantum channels," American Physical Society, Physical Review Research, 2 (1), 012035, 2020.

 

 1. Sam McArdle, Xiao Yuan, Simon Benjamin, "Error-Mitigated Digital Quantum Simulation," American Physical Society, Physical review letters, 122 (18), 180501, 2019.

 

 1. Sam McArdle, Tyson Jones, Suguru Endo, Ying Li, Simon C Benjamin, Xiao Yuan, "Variational ansatz-based quantum simulation of imaginary time evolution," Nature Publishing Group, npj Quantum Information, 5 (1), 1-6, 2019.

 

 1. Sam Mcardle, Alexander Mayorov, Xiao Shan, Simon Benjamin, Xiao Yuan, "Digital quantum simulation of molecular vibrations," Royal Society of Chemistry, Chemical Science, 10(22): 5725-5735, 2019.

 

 1. Xiao Yuan, Suguru Endo, Qi Zhao, Ying Li, Simon C Benjamin, "Theory of variational quantum simulation," Quantum, Quantum, 3, 191, 2019.

 

 1. Tyson Jones, Suguru Endo, Sam McArdle, Xiao Yuan, Simon C Benjamin, "Variational quantum algorithms for discovering Hamiltonian spectra," American Physical Society, Physical Review A, 99 (6), 062304, 2019.

 

 1. Qi Zhao, Yunchao Liu, Xiao Yuan, Eric Chitambar, Andreas Winter, "One-Shot Coherence Distillation: Towards Completing the Picture," IEEE, IEEE Transactions on Information Theory, 65 (10), 6441-6453, 2019.

 

 1. Yang Liu, Xiao Yuan, Ming-Han Li, Weijun Zhang, Qi Zhao, Jiaqiang Zhong, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Luo-Kan Chen, Hao Li, Tianyi Peng, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Sheng-Cai Shi, Zhen Wang, Lixing You, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan, "High-Speed Device-Independent Quantum Random Number Generation without a Detection Loophole," American Physical Society, Physical Review Letters, 120 (1), 010503, 2018.

 

 1. Qi Zhao, Yunchao Liu, Xiao Yuan, Eric Chitambar, Xiongfeng Ma, "One-Shot Coherence Dilution," American Physical Society, Physical Review Letters, 120 (7), 070403, 2018.

 

 1. Xiao Yuan, Hongyi Zhou, Mile Gu, Xiongfeng Ma, "Unification of nonclassicality measures in interferometry," American Physical Society, Physical Review A, 97 (1), 012331, 2018.

 

 1. Yang Liu, Qi Zhao, Ming-Han Li, Jian-Yu Guan, Yanbao Zhang, Bing Bai, Weijun Zhang, Wen-Zhao Liu, Cheng Wu, Xiao Yuan, Hao Li, WJ Munro, Zhen Wang, Lixing You, Jun Zhang, Xiongfeng Ma, Jingyun Fan, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan, "Device-independent quantum random-number generation," Nature Publishing Group, Nature, 562 (7728), 548-551, 2018.

 

 1. BIG Bell Test Collaboration, "Challenging local realism with human choices," Nature Publishing Group, Nature, 557 (7704), 212, 2018.

 

 1. Xiao Yuan, Ge Bai, Tianyi Peng, Xiongfeng Ma, "Quantum uncertainty relation using coherence," Physical Review A, 96 (3), 032313, 2017.

 

 1. Xiongfeng Ma, Xiao Yuan, Zhu Cao, Bing Qi, Zhen Zhang, "Quantum random number generation," Nature Publishing Group, npj Quantum Information, 2 (1), 1-9, 2016.

 

 1. Zhu Cao, Hongyi Zhou, Xiao Yuan, Xiongfeng Ma, "Source-independent quantum random number generation," American Physical Society, Physical Review X, 6 (1), 011020, 2016.

 

 1. Xiao Yuan, Ke Liu, Yuan Xu, Weiting Wang, Yuwei Ma, Fang Zhang, Zhaopeng Yan, R Vijay, Luyan Sun, Xiongfeng Ma, "Experimental quantum randomness processing using superconducting qubits," American Physical Society, Physical Review Letters, 117 (1), 010502, 2016.

 

 1. Xiao Yuan, Syed M Assad, Jayne Thompson, Jing Yan Haw, Vlatko Vedral, Timothy C Ralph, Ping Koy Lam, Christian Weedbrook, Mile Gu, "Replicating the benefits of Deutschian closed timelike curves without breaking causality," Nature Publishing Group, Npj Quantum Information, 1 (1), 1-5, 2015.

 

 1. Xiao Yuan, Hongyi Zhou, Zhu Cao, Xiongfeng Ma, "Intrinsic randomness as a measure of quantum coherence," American Physical Society, Physical Review A, 92 (2), 022124, 2015.

 

 1. Ping Xu, Xiao Yuan, Luo-Kan Chen, He Lu, Xing-Can Yao, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan, "Implementation of a measurement-device-independent entanglement witness," American Physical Society, Physical review letters, 112 (14), 140506, 2014.

Research Lab

Name

Quantum Simulation and Quantum Information Lab

 

Introduction

The Quantum Simulation and Quantum Information Lab was founded by Dr. Xiao Yuan in 2020 at Peking University, focusing on quantum simulation and computing algorithms and quantum information theory. We are currently focusing on three research directions:

•   Quantum computing
o    Quantum algorithms for NISQ and universal quantum computers
 Quantum error mitigation and quantum error correction
o  Benchmarking and optimization for realistic quantum hardware
•   Quantum foundation
o  Quantum resource theory
o  Coherence, entanglement, information scrambling, quantum channel   capacity
•   Quantum cryptography
o  Quantum random number generator
o    Quantum key distribution

 

Scan the QR Code for more information: